# Reklamační řád


Férový přístup,
seriózní jednání
a spokojený zákazník

Reklamační řád

Pavel Sokola

samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

IČO 702 45 690

se sídlem Mendelova 2938/3, Karviná, 733 01

 

Tel. 605 829 070

Email: pavel.sokola@email.cz

I. Úvod

Tento reklamační řád upravuje postup Klienta při uplatňování reklamace v případech, kdy se Klient domnívá, že samostatný Zprostředkovatel jednal v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, či v rozporu se smluvními ujednáními, popř. není spokojen s postupem Zprostředkovatele při jednáních o uzavření smlouvy o úvěru, a dále způsob komunikace mezi Klientem a Zprostředkovatelem při vyřizování uplatněné reklamace. Přičemž Klientem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí osoba, která jedná se Zprostředkovatelem na základě poptávky po úvěru, právní nástupce Klienta, osoba zastupující Klienta na základě plné moci či žadatel o úvěr.

II. Způsob uplatnění reklamace

Klient může reklamaci uplatnit jedním z následujících způsobů:

1) e-mailem – zasláním reklamace na – pavel.sokola@email.cz
2) poštou – zasláním reklamace na adresu – Pavel Sokola, Mendelova 2938, Karviná, 733 01

Klient by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o skutečnostech, které jsou předmětem reklamace.

III. Náležitosti reklamace

Uplatněná reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 - bydliště Klienta
- telefonní číslo a emailovou adresu pokud klient vlastní 
- způsob, jakým si Klienta přeje být o přijetí a vyřízení reklamace informován
- popis reklamace, tj. proč se Klient domnívá, že Zprostředkovatel jednal v rozporu s právními předpisy, či v rozporu se smluvními ujednáními, popř. proč není spokojen s postupem Zprostředkovatele při jednáních o uzavření smlouvy o úvěru
- údaj o případné hrozící škodě
- v případě, že se Klient odvolává na listinné důkazy, pak kopie těchto listin, s výjimkou smluvní dokumentace, kterou má Zprostředkovatel k dispozici
- podpis Klienta, pokud to způsob uplatnění reklamace nevylučuje.

IV. Přijetí reklamace

O uplatněné reklamaci je vyhotoven reklamační protokol, který je klientovi zaslán způsobem, který si zvolil.
Zprostředkovatel je oprávněn vyzvat Klienta k doplnění informací či listin, prokazujících Klientem tvrzené skutečnosti.
Pokud Klient reklamaci na výzvu Zprostředkovatele v dané lhůtě nedoplní, vyřídí Zprostředkovatel reklamaci dle údajů, které má k dispozici.

Reklamaci nebude přijata, jestliže:

- je reklamace uplatňována anonymně,
- reklamaci neuplatňuje Klient Zprostředkovatele,
- není dodržen způsob podání reklamace nebo reklamace nemá požadované náležitosti, a tyto vady nejsou odstraněny ani dodatečně na výzvu Klientovi Zprostředkovatelem k jejich odstranění,
- se jedná o opakovanou reklamaci téže věci a její vyřizování již probíhá,
- v reklamované věci již rozhodl soud či jiný k tomu kompetentní orgán.

V. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění u Zprostředkovatele. Pokud nemůže Zprostředkovatel reklamaci v dané lhůtě vyřídit, informuje o tomto Klienta a sdělí mu důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit, a předpokládaný termín vyřízení reklamace.
Lhůta, stanovená Zprostředkovatelem Klientovi k doplnění informací či listin, se do lhůty pro vyřízení reklamace nezapočítává.
O vyřízení reklamace informuje Zprostředkovatel Klienta způsobem, který si Klient zvolil, a to tak, že do příslušného reklamačního protokolu bude doplněn záznam o vyřízení reklamace.

Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit také mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra.
Finanční arbitr sídlí na adrese – Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00

Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka.
Sídlo ČNB je na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

VI. Možnost podání odvolání proti způsobu vyřízení reklamace

V případě, že Klient není spokojen se způsobem vyřízení své reklamace, může podat odvolání, a to do třiceti (30) dnů od doručení příslušného reklamačního protokolu se záznamem o vyřízení reklamace. Odvolání musí být písemné s tím, že bude zasláno do sídla Zprostředkovatele poštou, popř. e-mailem na adresu pavel.sokola@email.cz
Lhůta pro vyřízení odvolání je třicet (30) kalendářních dnů od doručení příslušného odvolání Zprostředkovateli. V případě, že odvolání nelze v uvedené lhůtě vyřídit, informuje o tomto Zprostředkovatel Klienta a sdělí mu důvod, proč nebylo možné odvolání vyřídit, a předpokládaný termín vyřízení odvolání, popř. se s Klientem dohodne na dalším postupu.

VII. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách www.soneba.cz.
Tento reklamační řád může být Zprostředkovatelem měněn. Každá změna reklamačního řádu nabývá vždy účinnosti dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách www.soneba.cz.

Klient má právo podat stížnost na postup Zprostředkovatele u České národní banky.
Spory ze smlouvy o úvěru lze řešit i prostřednictvím finančního arbitra.